مدیریت انرژی

فیلترها

دسته بندی

سطح

امتیاز

مرکز ملی مدیریت انرژی
این دوره با هدف آشنایی فراگیران با مفهوم نظام مدیریت سبز و شاخص های مصرف انرژی، ممیزی انرژی در ساختمان های اداری و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی ...
پیشرفته
7 درس